Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I nedestående dokument fremgår regionens metodebeskrivelse for pejlinger

Formål

At sikre, at boringer i forbindelse med undersøgelser for Region Midtjylland bliver pejlet korrekt.

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
2018-08-01Tilføjet 'indtags nr' under registreringer
2018-6-12

første udgave

  

Anvendelsesområde

Alle filtersatte boringer i forbindelse med undersøgelser og afværge sager for Region Midtjylland. 

Fremgangsmåde

Filtersatte boringer pejles i forbindelse med udførelsen, jf. Aktuelle metodebeskrivelse - Boringer inkl jordprøver  og synkront (dvs samtidigt for alle boringer i et område) for at bestemme vandspejlet og strømningsretning.

Pejling udføres normalt ved anvendelse af et pejl.

Pejlepunkt er referencepunktet på indtaget/filterrøret (som normalt er top af rør) 

Ved pejling registreres:

  • Dato og klokkeslet
  • Nedstik (afstanden fra referencepunktet til vandspejlet målt i meter med to decimaler)
  • Hvem som pejler
  • Om det ro-vandspejl
  • Om filter/indtaget er tørt.
  • Boringen s DGU
  • Indtagets nr.
  • Boringsnr.
  • Lokalitetsnr.

Registrering

Der henvises til fælles regionale krav til registreringen i GeoGIS på https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/57999423/Indtastning+af+pejledata

Der gøres opmærksom på at det er vigtigt at referencekoten på indtaget i GeoGIS er registreret korrekt (og gemt), før pejledata registreres i GeoGIS.

  • No labels