Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prøveudtagnings- og analysestrategien er fastsat i undersøgelsesoplægget ud fra undersøgelsens formål og den forventede forureningsspredning fra de enkelte kilder, strategien skal altid tilpasses den aktuelle situation på lokaliteten.

Hvis der bores med ekstern boreentreprenør, skal bortskaffelsen af opboret jord aftales ved indgåelse af kontrakten. 

Ledningsoplysninger

Forud for borearbejdet indhentes oplysninger om el-, vand-, kloak-, gas, telefon-, lysleder- og fjernvarmeledninger, så anboring af disse undgås. Ledningsoplysninger skal rekvireres ved LER, ligesom relevante personer med kendskab til forhold på lokaliteten bør udspørges om ledningers placering.

...

Al opboret materiale fra undersøgelsesboringer bortskaffes efter aftale med kommunen. Der efterlades ingen materialer på lokaliteten.  Deponeringsafgiften betales af regionen efter regningRegionen afholder udgifter til deponering.

Hvis der bores med ekstern boreentreprenør, skal bortskaffelsen af opboret jord aftales ved indgåelse af kontrakten. 

...