Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Show If
grouprmmiljø
Note
titleRM intern note:

Denne side må ikke ændres uden det sker med udgangspunkt i informationen på siden i værktøjskassen Prøveudtagning - poreluft -mangler links t. Eurofins vejledn.+vejl. pumpe. Husk at skrive ændringer på loggen på siden  Metodebeskrivelse - Poreluft  så rådgivere kan se hvad der er ændret i forhold til beskrivelsen i forbindelse med udbuddet.

Panel
bgColor#DFFFF2
borderWidth1
titleBGColor#C2EFDD
borderStyledotted
titleKort om metodebeskrivelsen
Excerpt

Hvorledes poreluftprøver udtages.

For den tidligere metodebeskrivelses oprindelige udformning fra rammeaftalen 2014, se siden Metodebeskrivelse - Poreluft .

Panel
bgColorwhite
borderStyledashed
titleIndholdsfortegnelse

Table of Contents
indent20px
excludeHUSK

Formål og anvendelsesområde

Denne metodebeskrivelse skal sikre ensartethed i forbindelse med poreluftprøver udført ved regionens egne undersøgelser samt undersøgelser udført af rådgiver på vegne af regionen. 

Formålet med poreluftundersøgelser er at fastlægge forureningskilder, forureningstyper og koncentrationer i poreluft, afgrænse flygtige forureninger i poreluft samt vurdere risikoen for påvirkning af indeklimaet i en bygning eller påvirkning af udeluften.

Anvendelsesområde

Poreluftprøver er defineret som prøver af jordens poreluft opsamlet på absorptionsrør via spyd fra jorden eller via slange i det kapillarbrydende lag under gulv.

Princip

Den typiske poreluftprøve udtages ved at pumpe et bestemt volumen luft (m3) gennem et absorptionsrør. Absorptionsrøret kan herefter sendes til akkrediteret analyse af rørets absolutte indhold (mikrogram), hvorefter man kan beregne koncentrationen af flygtige stoffer i poreluften (mikrogram/m3).

Udtagning af poreluftprøver kan foregå udendørs og indendørs (under gulv). 

Opsamlingen foretages udendørs via et spyd, som nedrammes i jorden eller i en boring med filter i den umættede zone. Indendørs foretages opsamlingen via en slange, som føres gennem et hul i gulvet eller ved at ramme spyd ned til en given dybde under gulvet.

Inden nedramning af spyd indhentes ledningsoplysninger.

Udstyr

Adsorptionsrør

Luftprøverne skal opsamles på adsorptionsrør.

Laboratoriets emballage-liste angiver hvilke rør der skal anvendes til den aktuelle opgave. 

Rørene bestilles hos analyselaboratoriet. 

NB. I den gældende (2018) laboratorieaftale med Eurofins er der i embalage-listen angivet, at der skal anvendes 2 rør i serie pr. prøve. Dette er IKKE gældende for opgaver for Region Midtjylland. Ved opgaver for Region Midtjylland anvendes kun 1 rør pr. prøve.

Se siden Laboratorieaftale om analyser for info om laboratorieaftalen.

Udstyr til luftopsamling

Til udtagning via spyd anvendes følgende udstyr:

 • Boremaskine eller elhammer med 10-20 mm murbor,
 • 3/8 ” nye jernrør med løs spids eller rustfrit stålspyd
 • Mukkert eller lodhammer
 • PE eller PFTE-slanger, gummipropper, klemmer, studser, ler,

Til udtagning via slange under gulv anvendes følgende udstyr:

 • Boremaskine eller elhammer med 10-20 mm murbor,
 • PE eller PFTE-slanger, gummipropper, klemmer, studser, ler

Regionen anvender Gilair pumper til udtagning af poreluftprøver. Alternativt kan pumper bestilles på laboratoriet. Pumpeleje er en del af analyseprisen.

Fremgangsmåde

Forberedelser

Inden prøveudtagning kontaktes grundejer (og evt. lejer). Der informeres om arbejdets omfang (bl.a. bore hul i gulv) og laves aftaler om adgang mv.

Inden poreluftudtagning udendørs bør man have kendskab til den lokale geologi. Poreluftmålinger kan være svære/umulige at foretage ved terrænnært grundvand og i fed ler. Ved poreluftmålinger i kalk kan resultaterne variere meget, der kan derfor være behov for et større antal målepunkter end sædvanlig. Hvis der ikke foreligger boreprofiler for lokaliteten, kan der indledningsvis udføres en håndboring til godt og vel den dybde, poreluften skal hentes fra. 

Ved både indendørs og udendørs prøvetagning, er det meget vigtigt at være opmærksom på ledninger, rør, kabler mv.

Show If
grouprmmiljø
Intern note: Se Bestilling af ledningsoplysninger (LER)
Oplysninger om ledninger på grunden kan ofte være svære eller umulige at få, medmindre grundejer er i besiddelse af disse i form af byggetegninger, eller kan huske hvor ledninger, rør, kabler mv. ligger. Det kan være nødvendigt at flytte prøvepunkter af hensyn til ledninger, rør, kabler mv.

Etablering af indendørs målepunkter

Målepunkter under gulv etableres med hensyntagen til kabler, rør, ledninger mv. der kan ligge under/i gulvet, så disse ikke beskadiges. Hvis der er tale om et nyere betongulv med indlagt plastmembran (radonmembran), skal denne membran så vidt muligt ikke perforeres. I så fald kan målepunkter etableres ved vandret gennemboring af fundamentet i stedet. 

Hvis der er varmeslanger i et gulv og dermed risiko for perforering af disse med boremaskine/spyd, skal man finde et andet sted at måle.

(Hvis det er meget vigtigt at etablere et målepunkt i et område med gulvvarme, kan gulvvarmerør dog findes således: Grundejer skal skrue helt ned for gulvvarmen 2-3 dage før man kommer, samt skrue helt op ca. 1 time før man kommer. Med en varmesøger/termografi-kamera kan man herefter påvise ledningsføringen i gulvet. 

Udtagning via prop/slange

Ved udtagning af luft lige under betongulv skal man være opmærksom på følgende:

 • Flamingo er et olieprodukt og kan give falsk-positive resultater.
 • Ved poreluftudtagning i værksteder kan selv et mindre oliespild på gulvet sive gennem gulvet og resultere i høje fund i luften lige under gulvet.

Gulvbelægningen gennembores med passende størrelse bor. Herefter monteres gummiprop i gulv med fitting og PE/PFTE-slange. På slangen monteres klemme så hullet er lukket indtil prøveopsamling foregår. 

Inden prøveopsamling pumpes kortvarigt på prøvepunkt via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort, at prøveopsamling ikke er mulig. Der pumpes med passende lav ydelse i max. 1 minut. Såfremt modtrykket er for stort eller der pumpes vand op kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger ca. 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres.

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet.

Gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling.

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og gulvbelægning retableres.

Udtagning via spyd under gulv

Gulvbelægning gennembores med passende størrelse bor. Herefter rammes spyd (typisk ø12 eller ø21) ned til den ønskede dybde under gulv (oplyst af sagsbehandler). På spyd monteres prop med fitting og PE/PFTE-slange. På slange monteres klemme så spyddet er lukket indtil prøveopsamling foregår. Rundt om spyd tætnes ved gulvet med dekorationsler for at reducere risikoen for lækage. 

Inden prøveopsamling pumpes kortvarigt på spyd via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er mulig. Der pumpes med en passende lav ydelse (f.eks. 1 l/min) og således at spyd tømmes maximalt 1,5 gang. Såfremt modtrykket er for stort trækkes spyd op indtil det er muligt at foretage prøveopsamling. Alternativt kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger 10 kPa). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af prøvepunkt noteres. 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet. 

Der foretages ikke yderligere renpumpning inden opsamling på kulrør. 

Spyd, gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling. 

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og gulvbelægning retableres.

Etablering af udendørs målepunkter

Udendørs målepunkter til poreluft, kan enten være et eksisterende punkt (f.eks. boring filtersat over vsp.) eller et midlertidigt punkt etableret til opgaven (spyd ø12, ø21, jernrør e. lign.).

Eksisterende punkt

Ved prøvetagning i eksisterende punkt pejles filter for evt. vandspejl og bund. Diameter på filter noteres.

På filteret monteres tætsluttende prop med fitting og PE/PFTE-slange. På slange monteres klemme så boring er lukket indtil prøveopsamling foregår.

Luftvolumen i prøvepunktet beregnes.

Inden prøveopsamling forpumpes kortvarigt på prøvepunkt via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er muligt. Der pumpes med passende lav ydelse (i forhold til luftvolumen i punkt) og således at luftvolumen i prøvepunkt tømmes maximalt 1,5 gang. Såfremt modtrykket er for stort eller der trækkes vand op kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af filter noteres. 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet. 

Fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling. 

Midlertidigt punkt

Et midlertidigt prøvepunkt etableres ved nedramning af spyd (ø12, ø21, jernrør e. lign) ned til den ønskede dybde under terræn. Spyd rammes som hovedregel til minimum 0,8 mut. og normalt til 1,0-1,2 m.u.t., for at reducere risiko for lækage langs med spyd fra terræn. Ønsket dybde oplyses af sagsbehandler.  På spyd monteres prop med fitting og PE/PFTE-slange. På slange monteres klemme så spyddet er lukket indtil prøveopsamling foregår. Rundt om spyd trædes jorden til for at reducere risikoen for lækage. 

Inden prøveopsamling forpumpes kortvarigt på spyd via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er muligt. Der pumpes med en passende lav ydelse og således at spydet tømmes maximalt 1,5 gange. Såfremt modtrykket er for stort trækkes spyd op indtil det er muligt at foretage prøveopsamling. Alternativt kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger ca. 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af filter noteres. 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet. 

Spyd, gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling. 

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og terræn retableres.

Udendørs målepunkter etableres til det aftalte niveau ved nedramning af 3/8” sonde med en lodhammer eller mukkert.

Inden nedramningen forsynes jernrøret med en løs spids, så sonden ikke fyldes med jord.

Sonden trækkes lidt tilbage, så spidsen frigøres, og lukkes efter nedramningen med en gummiprop.

Ved mistanke om lækage

Ved mistanke om lækage, kan der udføres gasmålinger i målepunktet. 

Opsamling af prøver

Der henvises til for uderligere oplysninger; "Videncenter for Jordforurening, Teknik og Administration, Nr. 3, 2010, Indeklimasager – strategier og gode råd til undersøgelserne." 

På foto nedenstående foto er vist udtagning af poreluftprøve under gulv med nedrammet spyd. Bemærk at kulrør så vidt muligt skal stå lodret.

Foto der viser prøvetagning med poreluft.

Udstyr monteret før kulrør er engangsudstyr og må ikke genanvendes til øvrige prøver. Slange fra kulrør til pumpe kan genanvendes. 

Pumpe skal indstilles således, at pumpetiden er bestemt af det volumen der ønskes opsamlet. Herved sikres at koncentrationer udregnes på korrekt grundlag. 

Pumpens flow og hvor store mængder luft der skal opsamles på kulrør, fastlægges som udgangspunkt af hvilke stoffer der skal analyseres for og hvilken detektionsgrænse der ønskes. Vejledende flow og mængder er angivet i nedenstående skema. Ved stort modtryk eller andre lokale forhold, kan det være nødvendigt at reducere flow i forhold til det ønskede. 

 

View file
nameKulrør anbefaling fra Milana 211212.doc
height250

Når prøveopsamling startes, noteres klokkeslæt for pumpestart, ydelse, dybde af spyd, modtryk, hvilken pumpe der anvendes samt id-mærkning af røret. 

Medens luftprøve opsamles på røret tilses pumpe løbende og modtrykket observeres. 

Når prøvetagning er slut noteres tid for pumpestop og total oppumpet mængde luft aflæses og noteres. 

Anvendelse af reduceret pumpetid

Ved analysen er det den absolutte mængde stof, der er opsamlet i kulrøret, der ekstraheres. Analysedetektionsgrænsen varierer derfor med den opsamlede mængde luft. 

Ved kendte, høje forureningskoncentrationer kan man evt. reducere opsamlingstiden til , f.eks. fra 100 min. til 20 min. i stedet for 100. Tjek sammenhængen mellem opsamlingstid / flow / detektionsgrænse på Detektionsgrænser poreluftprøver 0209 2012 (4).xls, men man skal være opmærksom på, at detektionsgrænsen herved hæves med en faktor 5. . 

Reduceret pumpetid skal altid aftales med sagsbehandleren.

Mærkning og forsendelse til analyse

Efter endt prøveopsamling forsegles røret og lægges i rilsan-pose, der lukkes tæt. Prøverne mærkes entydigt med adresse, lokalitetsnr., dato, prøvetager og prøvenr. og opbevares i køletaske indtil analyse. 

Indmåling

 

Krav til indmåling følger : Præcisionskrav ved stedfæstelse af prøvepunkter og boringer

Indendørs målepunkter indmåles i forhold til bygningshjørner, de indtegnede kilder på situationsplanen mv. - jf nedenstående eksempel.

Feltjournal

Feltjournalen skal som minimum indeholde følgende ved udtagning af poreluftprøver for Region Midtjylland:

 • Lokalitetsnummer
 • Adresse
 • Dato
 • Sagsbehandler
 • Prøvetager
 • Evt. kontaktperson på lokalitet
 • Prøvemærkning/prøveid
 • Hvorvidt prøvepunkt er eksisterende eller midlertidigt
 • Beskrivelse af målepunkt
 • Gulvtykkelse
 • Prøvepunkts karakteristik (diameter, vsp, bund, dybde for spyd mv)
 • Forpumpning – tid, ydelse, modtryk, antal tømninger af prøvepunkt. NB: Forpumpning kan forårsage ændringer i gaskonstanten i jorden pga. etablering af vakuum – dette kan give misvisende resultater. Desuden kan der ved forpumpning med høj ydelse skabes kanaler til overfladen hvilket også vil give misvisende resultater.
 • Prøveopsamling – starttid, sluttid, ydelse, dybde af prøvepunkt, modtryk under prøvetagning, total opsamlet mængde på kulrør, pumpe nr., prøvemærkning, evt. afvigelse fra ønsket prøveopsamling.
 • Som min. 1 billede af hvert prøvepunkt så placering af prøvepunkt er tydelig (NB: Undgå fotos af ting der er personfølsomt: Værdigenstande, alerier, dyre møbler. religiøse symboler, politisk orientering, sundhedsudstyr m.v.)
 • Ved indvendige målingpunkter – skitse af målepunkt(er) i forhold til faste punkter
 • Ved udvendige målepunkter – indmåling af målepunkter (x,y,z)

Der kan evt. udfyldes en feltjournal ved hjælp af MIMO-system.

En udfyldt rapport, udarbejdet vhja. MIMO-system, ses herunder

Dokumentation

Feltjournalen skal indgå som bilag i undersøgelsesrapporten.

Show If
grouprmmiljø
Panel
titleRM internt:

Dokumentation

Feltdata mailes til sagsbehandler umiddelbart efter prøveudtagningen jf. instruksen Håndtering af feltdata 

Se også

 Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleReferencer: (internt)

 

 

Show If
grouprmmiljø
Panel
borderColorsilver
borderStylesolid
titleSe også: (internt)