Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aktuelle metodebeskrivelse

Den aktuelle metodebeskrivelse fremgår herunder

Panel

Formål

At sikre, at filtersatte boringer bliver sløjfet i henhold til gældende lovgivning herom.

Note
titleÆndringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:
Expand
titleKlik her...
Datoændring
2018-1-8

metodebeskrivelsen er oprettet

  
Panel
bgColorwhite
borderStyledashed

Table of Contents
indent20px
excludeHUSK|Form.......l

Anvendelsesområde

Alle filtersatte boringer, der er lavet af RM´s boreteam eller andre boreentreprenører for Region Midtjylland.

Note

Arbejdsgangen den tekniske udførelse af sløjfning af filtersatte boringer.

 

Fremgangsmåde

Indledning

Ved Miljø´s forureningsundersøgelser udføres mange boringer, der filtersættes, for at man kan udtage vandprøve far boringerne.

Hvis der ikke findes forurening, kan boringen ofte sløjfes herefter, men nogen gange er der et formål med at lave boringen stå, f.eks. til overvågning (monitering) af en forurening i grundvandet.

 

Show If
grouprmmiljø
Panel
titleRM - internt:

Bestilling og planlægning af sløjfninger, internt i Region Midtjylland

på sager som ikke køre ude hos rådgivere:

Se i værktøjskassen på Sløjfning af boringer

 

Udførelse

Sløjfning af boringer og brønde udføres af en uddannet brøndborer i.h.t.

Bekendtgørelse 2013-10-28 nr. 1260 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Note
titleUtæt boring?

Ved mistanke om utætte boringer med et eller flere filtre, hvor afpropning langs forerør ikke er tæt, er det meget vigtigt at konstatere dette før sløjfningens udførelse. Dette kan gøres med en/flere pumpetest i hvert filter, for at vurdere om det påvirker vsp. i de andre filtre. Er boringen utæt således at vand fra de øvre filtre kan sive til de nedre filtre, kan forurening af "rene" magasiner forekomme. Er dette tilfældet, skal boringen sløjfes ved opslidsning/perforering af forerør samtidig med nedpumpning af flydende afpropningsmateriale. En anden metode kan være overboring af hele boringen, men denne metode er forholdsvis dyr. 

Feltoplysninger

Sløjfer registrerer:

 • Lokalitetsnr
 • dato+tid
 • boringsnr
 • DGU nr
 • bemærkninger

Show If
grouprmmiljø
Panel
titleIntern

Sløjferen sender sløjfeoplysninger til Ole 

Dokumentation

Excerpt

Hvorledes sløjfning registreres, afhænger af om det er A eller B boring. Hvilket er beskrevet i boringsbekendtgørelsen. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=151892

I praksis benyttes følgende definitioner:

A-boring

 • Boringer hvor der ved udførelsen sættes filter eller forerør, og hvor boringen består indtil videregående og evt. afværge er færdige (ca 1-3 år)
 • Boringer hvor der ved udførelsen sættes filter eller forerør, og som ender med at blive brugt som monitering/pejleboring på langtids-afværgesager der typisk kører over mange år/årtier.

B-boring

 • Boringer som laves uden, at der efterlades filter eller forerør
 • Boringer hvor der ved udførelsen sættes filter eller forerør, men som sløjes igen efter vandprøvetagning og afrapportering (typisk v2-undersøgelser som ikke går videre, hvilket er langt de fleste sager)

Registrering for A-boringer:

Skal registreres både i GeoGIS og i GEUS - jupiter

Registrering for B-boringer

Skal alene registreres i GeoGIS.

Registrering - rådgiver

Hvorledes rådgiver skal sørge for registrering af sløfningen, er nærmere beskrevet på fælles-regional vejledningsside: https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/96727279/Indtastning+af+sl+jfedata

Show If
grouprmmiljø
Panel
titleIntern

Intern registrering af sløfning af boringer på sager som ikke kører hos rådgiver, fremgår på Sløjfning af boringer

 

 

 

Instruktioner

 Ingen.

 

 

Excerpt IncludezIncludezArbejdsgangzFooterzIncludezArbejdsgangzFooternopaneltrue