Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

For metodebeskrivelsen fra rammeaftalen 2014 se Metodebeskrivelse_jord udbud 2014.docx

 

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
2018-08-11

Flere ændringer og tilføjelser, Bl.a.:.

  • Nu kun eet filterrør pr. boring.
  • DGU skaffes via GeoGIS.
  • Min. indhold på borejournal
2017-09-14Præcisering ift til boringsafslutningen: "Det skal sikres at der er afløb fra boringsafslutning. "
2017-08-31

Rettet bekendtgørelse til sløjfning af boringer, til den nugældende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse 2013-10-28 nr. 1260

2017-08-25

tilføjet:

Boringerne indmåles med x, y og z-koordinater jf. afsnit 4.1.1. i rammeaftalen Rammeaftalen for forureningsundersøgelser 

2017-08-25

følgende tilføjet:

Grundvandsstand

Grundvandsstand noteres på borejournalen.

2017-08-25

Følgende ændringer tilføjes:

2017-08-25

Følgende ændringer tilføjes:

Boringsudførelsen skal altid tilpasses den konstaterede geologi/forholdene på borestedet.

(Eksempler:

  • Hvis der undersøges for forurening fra en nedgravet tank, bores så tæt på tanken som muligt.
  • Hvis tankens placering er meget usikker, og der i 1. forsøg kun findes kompakt ler, skal det overvejes, om boringen skal flyttes, så tankgraven rammes i 2. forsøg.) 
2017-08-25

Følgende præcisering (med rød) tilføjes:

Der må ikke tilbagefyldes opboret jord i boringen, det opborede materiale køres bort. Ved opfyldning/afpropning anvendes bentonit fra bund af boring og op til 1 m u.t. og herefter sand/afslutning for resten af boringen. (Denne praksis gælder alle miljøtekniske boringer, der gælder anden praksis for råstofboringer.)

Al opboret materiale fra undersøgelsesboringer bortskaffes efter aftale med kommunen eller kommes i regionens jordcontaineren i Brædstrup (når regionens egen reg benyttes). Der efterlades ingen materialer på lokaliteten. Deponeringsafgiften betales af regionen efter regning.

2017-08-25
Råstofboringer

Ved råstofboringer kan noget af det opborede materiale genanvendes i borehullet, men boringen skal sløjfes i.h.t. Boringsbekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 og ændrings bekendtgørelse nr. 336 af 25. marts 2010

2017-08-25

Følgende tekst:

Alle filtersatte boringer skal identificeres via et DGU-nr. Nummeret indhentes forud for vandprøvetagning og anvendes i forbindelse med udfyldelse af analyserekvisitioner mv. For nærmere beskrivelse af arbejdsgangen henvises til regionens hjemmeside under vejledninger. Koordinaterne, som indmeldes til GEUS for boringen skal være de samme som registreres i Region Midtjyllands GeoGis database.

ændres til:

Alle boringer skal identificeres via et DGU-nr. Nummeret må ikke skaffes direkte fra GEUS. Nummeret skaffes via funktion i GeoGIS. (Se nærmere andetsteds)

2016-10-26

Følgende ændringer tilføjes 26. oktober 2016:

"Hvis der bores med ekstern boreentreprenør, skal bortskaffelsen af opboret jord aftales ved indgåelse af kontrakten. "

Aktuelle metodebeskrivelse

Den aktuelle metodebeskrivelse fremgår på Aktuelle metodebeskrivelse - Boringer inkl jordprøver

 

  • No labels