Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I nedestående dokument fremgår regionens metodebeskrivelse for prøvetagningspunkter og boringer.

Formål

At sikre, at boringer, prøvesteder m.v. i forbindelse med undersøgelser for Region Midtjylland bliver stedfæstes korrekt.

Ændringer og præciseringer ift rammeaftale-beskrivelsen:

 Klik her...
Datoændring
2018-6-12

første udgave

  

Anvendelsesområde

Alle boringer og prøvepunkter  der laves i forbindelse med undersøgelser og afværge sager for Region Midtjylland. 

Fremgangsmåde

Boringer og prøvepunkter skal stedfæstes. Metoden til stedfæstelse vil afhænge af præcistionskravet til punkttypen, jf

 

Præcisionskrav

Se Præcisionskrav ved stedfæstelse af prøvepunkter og boringer


Der skal gøres opmærksom på at positions-præcisionen i mobiltelefoner o.l. ikke er god nok til de fleste opgaver.

 • Er der flere filtersatte boringer på en sag skal disse indmåles samme dag således at usikkerhed på pejlekoter minimeres.
 • For overfladeprøver, der er udtaget á flere stik skal fladen, som overfladen repræsentere indtegnes i gis og tilhørende shapefil afleveres sammen med undersøgelsesrapporten.
 • Ved indmåling og registrering skal altid benyttes  koordinatsættet UTM zone 32 datum: Euref89/ETRS89 (EPSG kode:25832) og for højdesystemet skal altid anvendes DVR90.

 

For alle punkttyper registreres:

 • Koordinatsættet x,y (i UTM32 euref 89)
 • Koordinatsystemet (altid UTM32 euref 89)
 • Koordinatmetoden
 • Koordinatkvaliteten
 • vertikal referencesystem: Altid DVR90
 • z koordinaten

 

For filtersatte boringer gælder, yderligere:

 • Boringens terrænkote indmåles, og registreres som z koten (boringens referencekote)
 • koten for top af filterrør (som normalt betegner referencekoten) registreres 
 • Beskrivelse af referencepunktet på indtaget (normalt 'top af rør')
 • Hvem som har stedfæstet
 • Dato og tidspunkt for indmålingen

Genindmåling

Ved reparation af boring. F.eks. hvis top af et filterrør er beskadiget og bliver  udskiftet, da skal boringen genindmåles (og genregistreres i GeoGIS).

 

Registrering

Alle prøvetagningspunkter og boringer skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. 

Der henvises til fælles regionale krav til registreringen i GeoGIS på https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/58818570/Indtag+-+Geogis

 • No labels