Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Baggrund

 Der er lavet to nye pakker til vandanalyser til brug for regionernes undersøgelser af pesticidpunktkilder.

 Pakkerne skal bruges i en 1-årig forsøgsperiode som udløber 21. december 2019, hvorefter der skal laves en erfaringsopsamling for fund af de nye stoffer med henblik på tilpasning af analyseprogrammet inden det næste fællesregionale udbud af laboratorieanalyser.

 På baggrund af en markedsafdækning mellem 4 laboratorier er der lavet en aftale med laboratoriet ”Agrolab Agrar und Umwelt GmbH”. Analyserne udføres på deres tyske laboratorium i Kiel. Priserne er beregnet på dagskurs 7,45 kr/euro.

 

Generelt:

Der er pt. to pakker som er aktuelle hos Agro-lab:

  • Region-vandpakke gamle pesticider (pakkenr. 14807) 
    • indeholder kun gamle pesticider, i alt ca. 209 aktivstoffer og metabolitter, som er godkendt t.o.m. år 2000. 
  • Region-vandpakke gamle+nye pesticider (pakkenr. 14797) 
    • indeholder både de gamle pesticider og de nye pesticider, i alt ca. 245 aktivstoffer og metabolitter som er godkendt op til 2016. 

Priser er fortrolige og er derfor ikke vist her!

Anvendelse

Vandpakkerne anvendes i henhold til driftsperioden for aktiviteten på den enkelte lokalitet.

For regionernes undersøgelser af punktkilder, herunder vandprøver fra vandværksboringer, som kan være påvirket af punktkildeforureningen. Pakkerne kan naturligvis rekvireres af rådgivere der arbejder for regionerne, men faktura sendes altid til regionen.

Analyseparametre:

Se siden Analysepakker Agrolab - Pesticider i vand.

Der er for nogle få analyser stadig metodevalidering i gang, hvorfor der kan mangle enkelte resultater på analyserapporten for prøver udtaget inden 1. januar 2019. 

 

Praktisk vejledning omkring prøvetagning, emballagebestilling, rekvisition og afhentning:

 

Skal læses grundigt:

Analyserekvisition

Brug følgende excel ark

 

Vedrørende regionssager

For prøver der:

  • udtages på sager der ikke føres af rådgiver, dvs internt i regionen (og som regel prøvetaget af regionen egne feltfolk) :

gælder:

Der skal altid angives følgende modtager på rekvisitionen:
miljoe@ru.rm.dk
Derved sikres at analyseresultater og tilhørende standat fil journaliseres til sagen, og erindring omkring indlæsning af standat fil laves.

Hvis du udfylder i Excel, så brug dobbeltklik for at vælge felt, før du indtaster

 

Prøver med kendt forurening:

Det er vigtigt at angive på rekvisitionen, hvis der er viden om særligt forurenede prøver i specifikke prøvepunkter.

Holdbarhed af prøver:

Det er vigtigt for prøvernes holdbarhed og dermed validiteten af analyseresultaterne, at der anbringes frosne køleelementer i kasserne med prøveflasker.

Leveringstid:

Den angivne leveringstid for analyseresultater på 2-3 uger KAN overskrides, hvis der kommer rigtig mange prøver ad gangen. Her vil laboratoriet ekstrahere prøverne ved modtagelsen, hvorefter de kan holde sig indtil der er plads på analyseapparaterne. Vi forventer pga. den store interesse, at dette vil være tilfældet, i hvert fald ved opstarten.

Fakturering:

Vi har aftalt med laboratoriet, at de kan fakturere direkte til sagsbehandleren i regionen. Der faktureres aldrig til rådgiveren.

Analyseresultater

Analyseresultater sammen med standat-fil sendes fra lab til den modtager der er angivet på rekvisitionen. En standat fil skal altid leveres med fra laboratoriet.  

Kontaktpersoner:

Agrolab: Fremgår af vejledningen.

RM:

Prøveudtagning- og afhentning: Steffen Gram Lauridsen 78411945

Rekvisitioner og standatfiler: Tom Birch Hansen 78411947

Fakturering: Børge Hvidberg 78411908

 

FREMTID:

Flere pakker/opdeling i brancher:

Primo 2019 vil der også blive arbejdet på at lave jordpakker samt mindre branchespecifikke analysepakker for visse brancher.

Arbejdsværktøj:

Et arbejdsværktøj til brug ved fortolkning af analyserapporter er under udvikling og forventes at være klar til brug, når resultaterne af de første analyser med de nye pakker foreligge: Analyserapportens excell udgave kopieres ind i arbejdsværktøjet, hvorefter kun fundne stoffer vises sammen med deres anvendelser og salgsperioder. Værktøjet vil blive eftersendt og blive tilgængeligt på VMR´ s hjemmeside.

Redegørelse for udvælgelse af stoffer og lister med data:

Pesticidstofferne er udvalgt efter deres fysisk-kemiske egenskaber kombineret med det registrerede forbrug af det enkelte pesticidstof. Stoffernes PERSISTENS har vægtet højt i udvælgelsen.

På VMR´ s hjemmeside vil der pr. 1. januar 2019 ligge en redegørelse om udvælgelsen af stofferne, ligesom der vil kunne findes data om pesticidernes salgstal, anvendelser og fysisk-kemiske egenskaber samme sted.

Videreudvikling af analyser og opdatering af analysepakker fremover:

I arbejdet med sammensætning af analysepakkerne er det vurderet, at det er relevant at analysere for i alt ca. 349 pesticidstoffer i vandprøver. Den største analysepakke indeholder kun ca. 245 pesticidstoffer. Der er altså stadig en del af de relevante stoffer, som der pt. ikke er udviklet analysemetoder for.

Vi offentliggør snarest hele listen i den forventning, at laboratorierne fortsat vil arbejde på at kunne analysere for endnu flere af de relevante stoffer.

Det er hensigten, at nye godkendte pesticidstoffer vil blive underkastet tilsvarende udvælgelsesprocedure for at beslutte, om stofferne skal implementeres i regionernes pesticidpakker.

 

Venlig hilsen

Den tværregionale gruppe for nye pesticidanalyser

 

Se også

Laboratorieaftale om analyser

  • No labels

1 Comment

  1. Rekvisitionen er opdateret. Feltet 'pejling - drift' er fjernet efter aftale med Agrolab.