Page tree

 

Bilag 4

 

Metodebeskrivelse  

 

Poreluft- og indeklimaundersøgelser

 

1           Formål og anvendelse

Formålet med poreluftundersøgelser er at fastlægge forureningskilder, forureningstyper og koncentrationer, afgrænse flygtige forureninger i poreluft, samt vurdere risikoen for påvirkning af indeklimaet i en bygning, eller påvirkning af udeluften.

 

1.1 Indeklima

Formålet med indeklimaundersøgelser er at undersøge koncentrationen af miljøfremmede stoffer i indeklimaet, til vurdering af risikoen for indeklimaet samt vurdering af indeklimabidrag fra en jord- eller grundvandsforurening.

 

I forbindelse med indeklimamålinger skal der være stor opmærksomhed på eventuelle forhold der ikke direkte er relateret til en forurening, men kan give bidrag til indeklimamålingen. Her tænkes især på inventar i bolig, anvendelse af lokaler, udluftning, rygning, parfume mv.

 

Til indeklimamålinger anvendes oftest passiv opsamling, dvs. et målerør placeres i indeklimaet i en længere periode (normalt 2 uger) uden aktiv pumpning. Målerøret (ATD- eller Orsa-rør) sendes til laboratoriet til akkrediteret analyse.

 

1.2 Poreluft

Ved udførelse af poreluftmålinger kan kendskab til den lokale geologi være en fordel.

 

Poreluftmålinger kan være svære/umulige at foretage ved terrænnært grundvand og i fed ler. Ved poreluftmålinger i kalk kan resultaterne variere meget, der kan derfor være behov for et større antal målepunkter end sædvanlig.

 

Ved mistanke om lækage, kan der udføres gasmålinger i målepunktet. Såfremt der konstateres indhold af CO2 er der ikke lækage.

 

Ved poreluftundersøgelser udtages en prøve af poreluften i jorden eller i det kapilarbrydende lag under gulv. Der opsamles et luftvolumen med en pumpe, enten igennem et kulrør til akkrediteret analyse, eller til en rilsan/tedlarpose, til PID/pbb-RAE målinger eller ikke krediteret analyse (f. eks. felt-GC, MIMS).

 

2           Udstyr og fremgangsmåde

 

Der anvendes forskelligt udstyr til poreluft og indeklimamålinger.

 

2.1          Indeklimamålinger

 

Til indeklimamålinger ophænges ORSA-rør, alternativt kan anvends ATD-rør. Ved analyse for Vinylchlorid skal anvendes ORSA-rør.. Klemmer til rør leveres af analyselaboratorium. Herudover skal der anvendes diverse materialer som snor, skruer, tegnestifter mv. til ophængning af målerør under loft og lignende. Der medbringes trappestige, skammel eller lignende til brug ved ophængning under loft mv.

 

Ved ophængning skal udvises stort hensyn til evt. beboere og rummets anvendelse i måleperioden.

 

2.2          Poreluftundersøgelser

Udtagning af poreluftprøver kan foregå udendørs og indendørs (under gulv).

 

Ved både indendørs og udendørs prøvetagning, er det meget vigtigt at være opmærksom på ledninger, rør, kabler mv.

 

Oplysninger kan ofte være svære eller umulige at få medmindre grundejer er i besiddelse af disse i form af byggetegninger eller kan huske hvor ledninger, rør, kabler mv ligger.

 

Det kan være nødvendigt at flytte prøvepunkter af hensyn til ledninger, rør, kabler mv.

 

2.2.1      Målepunkter under gulv, etablering

Målinger under gulv udføres ved at gennembore gulvkonstruktionen (beton) og herefter montere gummiprop i gulvet eller ved at ramme spyd ned til en given dybde under gulv..

 

Målepunkter under gulv etableres med hensyntagen til kabler, rør, ledninger mv. der kan ligge under/i gulvet så disse ikke beskadiges. Hvis der er tale om et nyere betongulv med indlagt plastmembran (radonmembran), skal denne membran så vidt muligt ikke perforeres. I så fald kan målepunkter etableres ved vandret gennemboring af fundamentet i stedet.

 

2.2.1.1    Prop i gulv

Gulvbelægning gennembores med passende størrelse bor. Herefter monteres gummiprop i gulv med fitting og PE-slange. På slange monteres klemme så hullet er lukket indtil prøveopsamling foregår.

 

Inden prøveopsamling pumpes kortvarigt på prøvepunkt via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er mulig. Der pumpes med passende lav ydelse i max. 1 minut. Såfremt modtrykket er for stort eller der pumpes vand op kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger ca. 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres.

 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet.

 

Gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling.

 

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og gulvbelægning retableres.

2.2.1.2    Spyd under gulv

Gulvbelægning gennembores med passende størrelse bor. Herefter rammes spyd (typisk ø12 eller ø21) ned til den ønskede dybde under gulv (oplyst af sagsbehandler). På spyd monteres prop med fitting og PE-slange. På slange monteres klemme så spyddet er lukket indtil prøveopsamling foregår. Rundt om spyd tætnes ved gulvet med dekorationsler for at reducere risikoen for lækage.

 

Inden prøveopsamling pumpes kortvarigt på spyd via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er mulig. Der pumpes med en passende lav ydelse (f.eks. 1 l/min) og således at spyd tømmes maximalt 1,5 gang. Såfremt modtrykket er for stort trækkes spyd op indtil det er muligt at foretage prøveopsamling. Alternativt kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger 10 kPa). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af prøvepunkt noteres.

 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet.

 

Der foretages ikke yderligere renpumpning inden opsamling på kulrør.

 

Spyd, gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling.

 

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og gulvbelægning retableres.

2.2.2      Udendørs målepunkter, etablering

 

Udendørs målepunkter til poreluft, kan enten være et eksisterende punkt (f.eks. boring filtersat over vsp.) eller et midlertidigt punkt etableret til opgaven (spyd ø12, ø21 e. lign.).

 

2.2.2.1    Eksisterende punkt

Ved prøvetagning i eksisterende punkt pejles filter for evt. vandspejl og bund. Diameter på filter noteres.

 

På filteret monteres tætsluttende prop med fitting og PE-slange. På slange monteres klemme så boring er lukket indtil prøveopsamling foregår.

 

Luftvolumen i prøvepunktet beregnes.

 

Inden prøveopsamling forpumpes kortvarigt på prøvepunkt via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er muligt. Der pumpes med passende lav ydelse (i forhold til luftvolumen i punkt) og således at luftvolumen i prøvepunkt tømmes maximalt 1,5 gang. Såfremt modtrykket er for stort eller der trækkes vand op kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af filter noteres.

 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet.

 

Fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling.

 

2.2.2.2    Midlertidigt punkt

Et midlertidigt prøvepunkt etableres ved nedramning af spyd (ø12, ø21 e. lign) ned til den ønskede dybde under terræn. Spyd rammes som hovedregel til minimum 0,8 mut., for at reducere risiko for lækage langs med spyd fra terræn. Ønsket dybde oplyses af sagsbehandler.  På spyd monteres prop med fitting og PE-slange. På slange monteres klemme så spyddet er lukket indtil prøveopsamling foregår. Rundt om spyd trædes jorden til for at reducere risikoen for lækage.

 

Inden prøveopsamling forpumpes kortvarigt på spyd via vandfælde, for at sikre at der ikke pumpes vand op, og at modtrykket i prøvepunktet ikke er så stort at prøveopsamling ikke er muligt. Der pumpes med en passende lav ydelse og således at spydet tømmes maximalt 1,5 gange. Såfremt modtrykket er for stort trækkes spyd op indtil det er muligt at foretage prøveopsamling. Alternativt kasseres prøvepunkt (hvis modtryk overstiger ca. 10 kPa svarende til 100 mbar). Pumpetid, ydelse og modtryk noteres og antal tømninger af filter noteres.

 

Inden forpumpningen stoppes, lukkes slangen med klemme, så det sikres at der ikke strømmer overfladeluft ned i målepunktet.

 

Spyd, gummiprop, fitting og slange er engangsudstyr, og må ikke anvendes til yderligere prøveopsamling.

 

Efter prøveopsamling fjernes prøvetagningsudstyr og terræn retableres.

 

3           Opsamling af prøver

 

3.1          Krav til prøvetager

 

Det forudsættes at rådgivers prøvetager, har gennemgået et relevant prøvetagningskursus .

 

Desuden forventes det at prøvetager har kendskab til de forskellige vejledninger til opsamling af luft på kulrør (oplyses bl.a. af analyselaboratorium), udviser god hygiejne ved prøvetagning samt har kendskab til det udstyr der kræves for at løse opgaven (pumper, spyd mv.).

 

Endelig skal prøvetageren have generel forståelse for og indblik i bygningskonstruktioner med tilhørende installationer, luft og luftstrømme samt hvilke forhold der er kritiske ved opsamling af luftprøver.

 

3.2          Indeklimamålinger

Indeklimamålinger foretages som langtidsmålinger ved passiv opsamling på Orsa-rør eller ATD-rør. Rør bestilles og leveres af analyselaboratorium.

 

Rørene ophænges frit i det rum, hvor påvirkningen af indeklimaet ønskes undersøgt, ca. 1,5 meter over gulv. Rørene ophænges hvor der er et gennemsnitlig luftskifte, dvs. placeringer i hjørner, ved vinduer, over radiatorer, over eller under andre varmekilder (f.eks. lampesteder) m.m. skal undgås.

 

Ved ophængning af ORSA-rør opsættes altid en udereference. Denne hænger i samme tidsrum som indeklimaprøverne. Udereference ophænges typisk under tagudhæng eller lignende sted hvor der er læ for regn.

 

Ved ophængning mærkes beholder og ORSA-rør parvis. Beholder opbevares i rilsanpose indtil ORSA-rør igen skal tages ned.

 

Efter en periode på ca. 14 dage bliver rørene taget ned igen. Rør lægges i deres respektive beholder med låg, lægges i rilsan-pose der lukkes tæt og sendes til laboratorium til analyse.

 

Region Midtjylland vil som udgangspunkt have udført differenstrykmålinger over gulv i forbindelse med indeklimamålinger. Målingerne skal, som udgangspunkt logges over en periode på 7 dage før og 7 dage efter indeklimamålingen samt mens indeklimamålingen opsamles. Nøjagtigheden på differenstrykket skal være 0,1 Pa eller mindre. Der skal måles differenstryk min. hvert 10. minut i hele måleperioden.

 

I forbindelse med indsamling af ORSA-rør noteres hændelser i måleperioden, der kan have indflydelse på måleresultaterne (udluftning, nye møbler, renset tøj mv.).

 

3.3          Poreluftprøver

På nedenstående billede er vist udtagning af poreluftprøve under gulv med nedrammet spyd. Bemærk at kulrør så vidt muligt skal stå lodret.

 

 

 

Regionen anvender Gilair pumper til udtagning af poreluftprøver. Alternativt kan lejes pumpe fra laboratoriet. Udstyr monteret før kulrør er engangsudstyr og må ikke genanvendes til øvrige prøver. Slange fra kulrør til pumpe kan genanvendes.

 

Pumpe skal indstilles således at pumpetiden er bestemt af det volumen der ønskes opsamlet. Herved sikres at koncentrationer udregnes på korrekt grundlag.

 

Pumpens flow og hvor store mængder luft der skal opsamles på kulrør, fastlægges som udgangspunkt af hvilke stoffer der skal analyseres for og hvilken detektionsgrænse der ønskes.. Vejledende flow og mængder oplyses af analyselaboratorie. Ved stort modtryk eller andre lokale forhold, kan det være nødvendigt at reducere flow i forhold til det ønskede.

 

Når prøvetagning starter noteres klokkeslæt for pumpestart, ydelse, dybde af spyd, modtryk, hvilken pumpe der anvendes samt mærkning af kulrør.

 

Medens luftprøve opsamles på kulrør tilses pumpe løbende og modtrykket observeres.

 

Når prøvetagning er slut noteres tid for pumpestop og total oppumpet mængde luft noteres.

 

Efter endt prøveopsamling forsegles kulrørets ender og kulrør lægges i rilsan-pose der lukkes tæt. Kulrør opbevares i køletaske indtil analyse.

3.4          Prøver til måling med ppb-RAE/felt-GC/MIMS

For udtagning af prøver til ppb-RAE/felt-GC/MIMS målinger på poreluftmålepunkter under gulv eller fra poreluftsonde opsamles der en prøvetagningspose ved brug af high flow pumpe og evakueringsboks.

 

På nedenstående tegning er opstilling skitseret. Samme opstilling er gældende for udtagning af prøve fra poreluftsonde.

 

Prøvetagning foretages til en diffusionstæt prøvetagningspose (Rilsanpose) der er monteret i en evakueringsboks. PE-slange og prop er engangsudstyr og må ikke anvendes til yderligere prøvetagninger.

 

Umiddelbart efter prøvetagning måles der på posen med en ppb-RAE måler eller feltudstyr. Såfremt der ikke måles umiddelbart efter prøvetagning, anbringes prøverne i køletasker/termokasser for at undgå sollys samt hindre opvarmning af prøverne. Ved forsendelse til MIMS-måling anbringes prøveposen i endnu en rilsanpose, for at minimere afdampning fra posen.

 

Under etablering og udtagning af prøver lægges ppb-RAE måleren i rummet for at registrere baggrundsniveau.

 

 

4           Dokumentation

4.1          Indeklima

Følgende skal som minimum dokumenteres ved udtagning af indeklimaprøver for Region midtjylland:

 

 • Lokalitetsnummer
 • Adresse
 • Dato
 • Sagsbehandler
 • Prøvetager
 • Evt. kontaktperson på lokalitet
 • Prøvemærkning
 • Beskrivelse af målepunkt/rum – anvendelse, døre, vinduer, ventilation, udluftning, lugt, inventar, evt. andet der kan have betydning for indeklimaprøve
 • Ophængningssted – højde og afstande fra vægge, gulv eller loft samt loftshøjde
 • Prøveopsamling – ophængnings- og nedtagningstidspunkt, eksponeringstid, prøvemærkning, evt. afvigelse fra ønsket prøveopsamling.
 • Som min. 1 billede af hvert prøvepunkt så placering af prøvepunkt er tydelig
 • Skitse af målepunkt(er) i forhold til bygning og rum (faste punkter)

 

Dokumentation fremsendes som en samlet pdf-fil.

 

På følgende side findes eksempel på feltdokumentation fra indeklimamåling.

 

4.2          Poreluft

Følgende skal som minimum dokumenteres ved udtagning af poreluftprøver for Region midtjylland:

 

 • Lokalitetsnummer
 • Adresse
 • Dato
 • Sagsbehandler
 • Prøvetager
 • Evt. kontaktperson på lokalitet
 • Prøvemærkning
 • Hvorvidt prøvepunkt er eksisterende eller midlertidigt
 • Beskrivelse af målepunkt
 • Evt. gulvtykkelse
 • Prøvepunkts karakteristik (diameter, vsp, bund, dybde for spyd mv)
 • Forpumpning – tid, ydelse, modtryk, antal tømninger af prøvepunkt
 • Prøveopsamling – starttid, sluttid, ydelse, dybde af prøvepunkt, modtryk under prøvetagning, total opsamlet mængde på kulrør, pumpe nr., prøvemærkning, evt. afvigelse fra ønsket prøveopsamling.
 • Som min. 1 billede af hvert prøvepunkt så placering af prøvepunkt er tydelig
 • Ved indvendige målingpunkter – skitse af målepunkt(er) i forhold til faste punkter
 • Ved udvendige målepunkter – indmåling af målepunkter (x,y,z)

 

Dokumentation fremsendes som en samlet pdf-fil.

 

På følgende sider findes eksempel på feltdokumentation fra poreluftmåling samt eksempel på indmålingsskitse ved indvendige målepunkter.

 

Skitse og indmåling af indvendige poreluftpunkter