Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Show If
grouprmmiljø
Note
titleRM intern note:

Denne side må ikke ændres uden det sker med udgangspunkt i informationen på siden i værktøjskassen :Udførelse af miljøtekniske boringer udkast 13012016. Husk at skrive ændringer på loggen på siden Metodebeskrivelse - boringer inkl. jordprøver så rådgivere kan se hvad der er ændret i forhold til beskrivelsen i forbindelse med udbuddet.

...

Hvis der er behov for kendskab til eventuel spredning af forurening i grundvandet, etableres et en eller flere filtre i boringen. filtersatte boringer. Hvis der skal filtersættes i flere forskellige dybder, skal der etableres en boring pr. filter, med minimum 1 meter mellem boringerne. Der må ikke sættes mere end et filter pr. boring. Hvis der er planlagt mere end én filtersat boring, udføres minimum tre. Boringerne placeres således, at strømningsretningen kan bestemmes i forbindelse med vandprøveudtagningen.

...

Lerlag, der adskiller sekundære magasiner fra det primære magasin, må ikke gennembores, hvis der er truffet forurening, og der er risiko for, at forureningen kan trænge ned i det underliggende magasin.

Forerør 

Boringen fores Boringer til mere end 3 - 4 m u.t. udføres med borerør, hvis der er risiko for stabiliteten af borehullet, tilstrømmende grundvand eller hvis der er for at stabilisere borehullet mod sammenstyrtning og tilstrømmende grundvand samt risiko for krydskontaminering af prøverne.

...

Som udgangspunkt udtages én jordprøve for hver halve meter. Herudover udtages altid separate prøver ved væsentlige skift i lagfølge eller forureningsforhold. Ved undersøgelse af overjordiske forureningskilder på ubefæstede arealer – samt til afklaring af diffus forurening - kan der endvidere udtages en prøve fra 0-0,2 mu. t. Ved dybere boringer kan der aftales en reduceret prøvetagning med 1 prøve pr. meter.

Ved boring med skylleteknik eller sandspand udtages, som udgangspunkt, en prøve pr. meter.

Jordprøverne udtages i glas og rilsanpose mærket med entydig identifikation til analyse og PID/tørstofmåling. Prøverne emballeres så hurtigt som muligt og anbringes på køl af hensyn til flygtige forureningskomponenter.

...

Ved filtersætning i finkornede materialer skal boringerne renses grundigt op ved anvendelse af rigelige mængder vand, af vandværks-kvalitet, så der kan udføres en fornuftig gruskastning. 

...

Hvis der er flere filtre, skæres de skal de stå i hver sin boring med mindst 1 m´s indbyrdes afstand. Der må ikke etableres mere end et filter pr. boring. Filtrene skæres af i toppen således, at overkanten visualiserer filtrenes relative dybder, dvs. dybeste filter skæres af nederst, mindre dybt filter afskæres højere oppe osv.
Nummerering af rør følger princippet, at de nummereres nedefra op, således at dybeste rør altid er nummer 1.

...

Det skal sikres at der er afløb fra boringsafslutning. Dette sikres ved følgende: Ved opfyldning/afpropning anvendes bentonit fra bund/toppen af gruskastning og op til 1 m.u.t. Herefter sand /afslutning til top af boringen. (Denne praksis gælder alle miljøtekniske boringer, der gælder anden praksis for råstofboringer.)

...

Aarhus afslutning og kørebaneafslutning kan aflåses med hængelås. Det kan betonmufferør ikke, så her skal toprøret på filtret/filtrene være af en type, som kan låses med hængelås eller være af typen "Termokande prop". Hængelåse udleveres af regionen.

...