Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kort om metodebeskrivelsen
Metodebeskrivelse til prøveudtagning af overfladejord
Indholdsfortegnelse

Formål og anvendelsesområde

Denne metodebeskrivelse skal sikre ensartethed i forbindelse med overfladeprøver udført ved regionens egne undersøgelser samt undersøgelser udført af rådgiver på vegne af regionen. 

Hvad denne side ikke omfatter

 • Krav til indtastning i GeoGIS er ikke beskrevet her, da de er defineret i opgavebeskrivelsen for udbuddet.

 • Metodebeskrivelsen dækker ikke kant og bundprøver fra udgravninger og prøvetagning i forbindelse med borearbejde.

Anvendelsesområde

Udtagning af jordprøver fra ubefæstet og befæstet overfladejord ned til 0,5 m u.t.i forventet intakt overfladejord. 

Princip

 • Fra hvert delareal udtages en blandeprøve fra det øverste relevante lag 0-0,2 m u.t. og en blandeprøve fra dybden 0,5 m u.t.
 • En blandeprøve skal som udgangspunkt bestå af 5 enkeltprøver (nedstik) fra hver dybde.
 • Enkeltprøver skal være lige store, ca. 500 g.

Fremgangsmåde

Forudsætning

Der er i undersøgelsesoplægget defineret:

 • et antal delarealer hvorfra der er planlagt udtagning af overfladeprøver. 
 • om enkeltprøver fra pågældende lokalitet skal opbevares til evt. senere analyse.
 • om der skal prøveudtages fra befæstede arealer, og fra hvilken dybde, prøverne herfra skal udtages.

Udstyr

 • Spade
 • Håndbor eller pælspade
 • Ske eller spartel
 • Plastspand (min. 2,5 ltr.) til sammenblanding af delprøver
 • Prøveemballage (Rilsan poser, laboratorieglas)
 • Etiketter
 • Køletaske
 • Papir til rengøring af udstyr
 • Situationsplan + skemaer til prøvebeskrivelser

Udtagning af enkeltprøve fra delareal

 • I hvert delareal laves med håndbor eller pælspade 5 nedstik, fordelt jævnt over arealet (Hvis området er græsdækket, blotlægges jorden ved at fjerne græstørven). 
 • Der udtages enkeltprøver fra de ønskede dybder (0-0,2 m u.t. henholdsvis 0,5 m u.t.). Der skal være lige meget af hver enkeltprøve (ca. 500 g) 
 • Prøvepunkterne registreres på situationsplanen, se Præcisionskrav ved stedfæstelse af prøvepunkter og boringer
 • Der tages foto af delarealet,  og foto-vinkel og nr angives på situationsplanen. 
 • Enkeltprøven beskrives hver for sig for følgende parametre:
  • Jordart (muld, ler, sand, grus mv. (efter ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse)
  • Fyldtegn (mursten, asfalt, slagger, potteskår o.l.)
  • Evt. misfarvning og lugt, dog må der ikke lugtes direkte til prøven!
  • Evt. andre observationer (meget uhomogen, meget humus, fugtigt osv.)
  • brug evt. Skema til beskrivelse af overfladeprøve.doc

NB. Hvis en enkeltprøve ved syn eller indirekte lugt viser tegn på forurening eller morfologisk adskiller sig væsentligt fra de øvrige, må den ikke indgå i en blandeprøve. Evt. skal arealet opdeles i mindre felter, hvorfra der udtages separate blandeprøver. 

Hvis enkeltprøverne skal opbevares til evt. analyse, lægges en delmængde af hver enkeltprøve i separate rilsanposer (ca. 100 gram).

Fremstilling af blandeprøve

 • Blandeprøven laves i 10 liters spand ved grunding sammenblanding af de ca. 500 gram jord fra samme dybde fra alle 5 nedstik. 
 • Fra blandingen udtages en prøve til analyse, jf. laboratoriets anvisninger. 

Rengøring af udstyr

Udstyret rengøres mellem hver blandeprøve, ved aftørring med papir.

Forsendelse til analyse

Prøven mærkes med entydig identifikation samt udtagningsdato og opbevares i køletaske, som afhentes af laboratoriet. Udfyldt analyserekvisition sendes til laboratoriet.

Se nærmere om prøveafhentning, navngivning af prøvepunkt og og rekvirering på Laboratorieaftale om analyser

Reetablering

Der reetableres til oprindelig stand. 

Afvigelser

Alle afvigelser i forhold til undersøgelsesoplægget noteres på situationsplanen.

Dokumentation

Som dokumentation for udtagningen udfyldes situationsplanen med markering af prøveudtagnings-punkter samt dato og initialer og skema med prøvebeskrivelser.

Observationer, der kan have relevans i fortolkningen af undersøgelsesresultaterne noteres (afløb fra zinktagrender, kobbertage, holdeplads for motorkøretøjer i tomgang mv.). 

Der tages fotos af de enkelte delarealer.

Feltjournalen skal indgå som bilag i undersøgelsesrapporten.

Feltjournal

Feltjournalen skal som minimum indeholde følgende ved udtagning af overfladeprøver for Region Midtjylland:

 • Lokalitetsnummer
 • Adresse
 • Dato
 • Sagsbehandler
 • Prøvetager
 • Evt. kontaktperson på lokalitet
 • Prøvemærkning/prøveid
 • Det enkelte delareals aktuelle anvendelse anføres på situationsplanen (indkørsel, prydhave, køkken-have, legeareal osv.)
 • Beskrivelse af delprøverneReferencer

Skema til beskrivelse af overfladeprøve.doc 

MST Vejledning nr. 7 om oprydning på forurenede grunde

Overfladeprøver pesticider.pdf

 

3 Comments

 1. bør også omfatte kant og bundprøver samt prøver fra jordmile

 2. Der bør fremgå hvilke informationer der som minimum skal være på feltjournalen.

 3. Hej Tom Birch Hansen jeg har rettet det med feltjournalen, så metodebeskrivelsen kan offentliggøres. Jeg har ikke taget stilling til kant og bund prøver da det er afværge og måske en metodebeskrivelse for sig. Vi må overveje om vi har brug for en sådan...men den er jo ikke essentiel i forhold til nuværende udbud